ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564 หัวข้อการประกวด “โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต”

651

Let’s Challenge พื้นที่แนะนำงานประกวดหรืออะไรก็ตามสำหรับเหล่านักวาดไฟแรงสัปดาห์นี้ขอเสนอ !!

บริษัท ปตท. ได้จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ.2564 ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต” ซึ่งงานประกวดศิลปกรรม ปตท. เป็นงานประกวดศิลปกรรมระดับชาติ ที่จัดติดต่อมานานหลายปี สำหรับในปี พ.ศ.2564 เป็นการจัดงานประกวดครั้งที่ 36 ดังนั้นท่านใดที่ต้องการส่งงานศิลปะเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ สามารถเตรียมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเอง ได้แก่ผลงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์อื่น ๆ

จุดเด่น มีหลายรางวัล แบ่งตามกลุ่มอายุ และเงินรางวัลสูงมาก

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง หรือตามลิ้งค์นี้ได้เลยค่า
https://bit.ly/3eS8R3h

รายละเอียด

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
2. เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝีมือและความคิดของตนเองและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงาน ที่เข้าประกวด ซึ่งจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคล หรือบริษัทอื่นใด
3. เป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1.​ระดับเยาวชน มี 3 กลุ่ม
– กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี (แจ้งเกิดตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2555)
– กลุ่มอายุ 9 – 13 ปี (แจ้งเกิดตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555)
– กลุ่มอายุ 14 – 18 ปี (แจ้งเกิดตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2546 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2550)
2. ​ระดับประชาชนทั่วไป (แจ้งเกิดก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นไป)

การส่งงานเข้าประกวด

1. เอกสารการรับสมัคร ประกอบด้วย
– ใบสมัครฉบับจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์
– สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย)
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้เยาว์)
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น ต่อใบสมัคร 1 ใบ
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล พร้อมกรอกข้อมูลอื่น ๆ ลงในใบสมัครอย่างละเอียด และชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ขนาดผลงาน

ระดับเยาวชน ต้องมีขนาดผลงาน ดังนี้
– กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี และกลุ่มอายุ 9 – 13 ปี จะต้องส่งผลงานที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 40 x 60 เซนติเมตร หรือ ไม่ต่ำกว่าขนาด A2 และไม่เกิน 60 x 80 เซนติเมตร หรือไม่เกินขนาด A1 ไม่รวมกรอบหรือฐาน
– กลุ่มอายุ 14 – 18 ปี จะต้องส่งผลงานที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 60 x 80 เซนติเมตร และมีความกว้าง ความยาว หรือความสูง ไม่เกิน 100 เซนติเมตร ไม่รวมกรอบหรือฐาน

ระดับประชาชนทั่วไป ต้องมีขนาดผลงาน ดังนี้
– ผลงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ หรือผลงานเทคนิคอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลงาน 3 มิติ จะต้องมีขนาดผลงาน โดยมีความกว้าง ความยาว หรือ ความสูงไม่เกิน 200 เซนติเมตร รวมกรอบ หรือฐาน
– ผลงานประติมากรรม หรือสื่อ 3 มิติ จะต้องส่งผลงานที่มีขนาดรวมแท่น ฐาน และกรอบ (กว้างxยาวxสูง) ด้านละไม่เกิน 150 เซนติเมตร
– งานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย พร้อมที่จะติดตั้งได้

รางวัล

1.ระดับเยาวชน 
กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี
-รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล 10,000 บาท
-รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท
กลุ่มอายุ 9-13 ปี
-รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล 15,000 บาท
-รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
กลุ่มอายุ 14-18 ปี
-รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล 20,000 บาท
-รางดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท

2.ระดับประชาชนทั่วไป
-รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล 200,000 บาท
-รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
และได้รับสิทธิ์ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ภายใต้เงื่อนไขที่ ปตท.กำหนด

กำหนดส่งผลงาน

การส่งผลงาน​ส่งผลงานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น. ได้ที่

ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร. 09 7242 9333
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โทร. 0 7431 7619
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โทร. 0 3810 2222 ต่อ 2510
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4320 2596, 08 5002 5455
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5321 8280
ส่งทางไปรษณีย์ (กรุณาส่งด้วย EMS เท่านั้น) ​​ส่งถึง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โดยผลงานต้องส่งถึงศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ไม่เกินวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

ตัดสินการประกวด
​วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการตัดสิน​
วันที่ 23 มิถุนายน 2564
อ่านรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมและดาวส์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pttplc.com

Shares