Prysmian Thailand Mascot Contest 2021

144

Prysmian Thailand (พริสเมียน ประเทศไทย) ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม
ประกวดผลงานออกแบบมาสคอต Prysmian Thailand Mascot Contest 2021 – Prysmian For The Future ภายใต้แนวคิด “Prysmian Group ผู้นำด้านสายเคเบิลอันดับ 1 ของโลก” เข้าร่วมชิงรางวัลชนะเลิศมูลค่ากว่า 25,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรสำหรับผู้ชนะการประกวด

จุดเด่นของงานประกวด ใครก็ส่งได้ ไม่จำกัดอายุและอาชีพ สามารถส่งกี่ชิ้นก็ได้


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์นี้
https://drive.google.com/drive/folders/1QPUoDkDPNQLrmJXKsR0u2gDoz2U01mZv?fbclid=IwAR1N5Cz0JQ9E01Z-_p5yqQlVXf7GKSFFmVRGiO75aarK-ryxZmnhIXhYsO8
หรืออ่านด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. ผู้เข้าประกวดจะต้องถือสัญชาติไทย
2. ผู้เข้าประกวดเป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดระดับการศึกษา อายุ เพศ

กรอบแนวคิดในการประกวด
1. การออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ต้องสะท้อนอัตลักษณ์ของสายไฟฟ้า Prysmian Group อันประกอบ
ไปด้วยแบรนด์ Prysmian, Draka และ General Cable ภายใต้แนวคิด “Prysmian Group ผู้นำด้านสาย
เคเบิลอันดับ 1 ของโลก” โดยมีสัญลักษณ์ของ Prysmian Group อยู่ที่ส่วนใด้ส่วนหนึ่งของตัว Mascot
2. ตัว Mascot จะเป็นรูปทรงอย่างไรก็ได้ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ หุ่นยนต์ หรือ สายไฟฟ้า โดยผลงานที่ออกแบบ
ต้องมีภาพประกอบที่มองเห็นอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้างและ ด้านหลัง และผู้เข้าประกวดสามารถ
ออกแบบตัว Mascot ในอิริยาบถต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน
3. การออกแบบตัว Mascot ให้คำนึงความทันสมัย โดดเด่น มีเสน่ห์ เป็นมิตร และง่ายต่อการจดจำในฐานะ
Mascot ของ Prysmian Group
4. รายละเอียด ความเป็นมา หลักการในการดำเนินธุรกิจ สินค้า ต่างๆ ของ Prysmian Group สามารถอ่าน
เพิ่มเติมได้จาก website นี้ https://www.prysmiangroup.com/en

 

กติกาการประกวด
1. ผู้ประกวดต้องระบุชื่อ – นามสกุล อายุ ที่อยู่/สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา เบอร์โทร อีเมล์ ลงบนผลงาน
2. การออกแบบ 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็น 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
3. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ Vector (.ai) และ .jpg เท่านั้น
4. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน มีสิทธิส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลเพียง
1 ท่านเท่านั้น
4. การออกแบบสร้างสรรค์ขึ้น โดยผู้ออกแบบ ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาตกแต่ง และจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากมีผู้ทักท้วงหรือทราบว่า
เป็นการลอกเลียนแบบการสมัครถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
5. ลิขสิทธิ์ในตัวมาสคอตที่ส่งเข้าประกวดจะถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทฯ สามารถปรับรูปแบบ เพื่อสอดคล้องตามความต้องการภายหลังได้

ระยะเวลาและการประกาศรางวัล
1. ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2564
2. บริษัทฯ จะประกาศชื่อผู้ชนะการประกวด ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 ผ่านทาง Facebook Page “Prysmian Thailand”

ช่องทางการส่งผลงาน
ผู้ที่สนใจเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ทาง email โดยส่งภาพ Mascot พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และข้อมูล
ติดต่อกลับ และระบุหัวข้อ email ว่า “ประกวด Prysmian Thailand Mascot Contest 2021 – Prysmian For The Future” มายัง info.th@prysmiangroup.com (จะต้องได้ email ตอบกลับเพื่อยืนยันการส่งผลงานเข้าประกวด)

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรค์สื่อถึงอัตลักษณ์ภายใต้แนวคิด “Prysmian Group ผู้นำด้านสายเคเบิลอันดับ 1 ของโลก”
พร้อมทั้งยกระดับภาพลักษณ์ในทางบวกให้กับบริษัทฯ
2. มีองค์ประกอบที่สวยงาม จดจำง่ายและความเด่นชัดสามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ได้ทุก
รูปแบบ ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. แนวความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ง่ายต่อการจดจำ และมีเรื่องราวน่าสนใจ
4. คำนึงถึงการผลิตที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
5. คำตัดสินของคณะกรรมการ Prysmian Group ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด
1. รางวัล เงินสด 25,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร และ การสัมภาษณ์เพื่อทราบถึงแรงบันดาล
ใจ หลักการคิดของการออกแบบในครั้งนี้

ติดต่อสอบถาม
• Facebook Page: Prysmian Thailand
• email: info.th@prysmiangroup.com
• โทร: 065-951-9527 (คุณพงษ์พัฒน์)

————————
หากใครมีงานประกวดหรืออะไรก็ตามที่เข้าคอนเซป อยากให้เราช่วยประกาศก็จัดส่งมาที่แชทเพจได้นะจ้า วันนี้ลาไปก่อน สัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่จ้า

 

Shares