ประกวด Animation และ Short Video เงินออมสร้างชาติ Awards Season 6

110

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Animation และ Short Video ในโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 6 ในหัวข้อ “เงินทองต้องใส่ใจ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 275,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

จุดเด่น เงินรางวัลสูง มีหลายรางวัล อีกทั้งแบ่งตามประเภทอีกด้วย นอกจากนี้จะส่งผลงานคนเดียว หรือจะส่งแบบทีมก็ได้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์นี้
https://www.wealthmagik.com/animationaward/ หรืออ่านด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

วัถตุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการวางแผนบริหารเงินในรูปแบบออมลงทุนเพื่ออนาคต
เพื่อเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ให้ทุกสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเงินออมด้วยวิธีการออมลงทุนในกองทุนรวม พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านไอที ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรทั่วไปในมิติความรู้ด้านการเงิน และการบริหารเงินออมด้วยวิธีการออมลงทุนในรูปแบบต่างๆ
หมวดการประกวด

หมวดที่ 1 พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน
ความยาวไม่เกิน 3 นาที

แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวะ,ปริญญาตรีทั่วประเทศ
ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน และ Motion Graphic /Infographic หรือการผสมผสาน

หมวดที่ 2 พัฒนาวิดีทัศน์ เรื่องสั้น (Short Video)
ความยาวไม่เกิน 3 นาที
บุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ

ขั้นตอนการประกวด

-ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.

-ผู้สมัครฯ สามารถส่งผลงานในรูปแบบทีม (กำหนดทีม ได้ตั้งแต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน) โดยต้องระบุเลือกหมวดการประกวดผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 หมวด หากประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 หมวด

-ผู้สมัครฯ สามารถ Download เนื้อหาความรู้ด้านการเงิน การลงทุนได้จาก Link ที่กำหนดให้ หรือจากเว็บไซต์ www.WealthMagik.com และ www.WealthMagik.com/AnimationAward เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาผลงาน

ผู้สมัครฯ จะได้เข้าร่วมกิจกรรม (Boot Camp) เพื่อรับฟังความรู้ด้านการเงิน เทคนิคการเล่าเรื่อง และการบริหารเวลา เป็นเวลา 1 วัน จากโค้ชมืออาชีพของโครงการฯ

-ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายของการประกวดทั้ง 2 หมวดการแข่งขัน และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Popular Vote ของการประกวดแต่ละประเภทจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานของตน และร่วมรับฟังการประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันปิดโครงการ (บังคับ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครฯ สละสิทธิ์ในการรับรางวัล)

ลักษณะผลงาน

หมวดที่ 1 พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน
-ผู้สมัครทั้งประเภทนักเรียน นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป ส่งผลงาน Storyboard พร้อมเนื้อเรื่องย่อ ความยาวเรื่องไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) ในรูปแบบไฟล์ .JPEG หรือ.PDF จัดเรียงในขนาด A4
-โดยส่งผลงาน ไม่เกินวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 (ปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)
-ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ประเภท จะต้องส่งผลงานสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End credit) ไม่เกินวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 (ปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)

หมวดที่ 2 พัฒนาวิดีทัศน์เรื่องสั้น (Short Video)
-ผู้สมัครส่งผลงาน Storyboard พร้อมเนื้อเรื่องย่อ ความยาวเรื่องไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และEnd Credit) รูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPEG พร้อมเนื้อเรื่องย่อ จำนวน 1 หน้า
-โดยส่งผลงานดังกล่าวภายในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 (ปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)
-ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ Storyboard (ไม่จำกัดจำนวน) จะต้องส่งผลงานสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) ไม่เกินวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 (ปิดรับผลงานเวลา 17.00 น.)

รางวัลการประกวด

หมวดที่ 1 พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน

ประเภทนักเรียน นักศึกษา
ทีมชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รางวัล Popular Vote ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

ประเภทบุคคลทั่วไป
ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รางวัล Popular Vote เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

หมวดที่ 2 พัฒนาวิดีทัศน์เรื่องสั้น (Short Video)

ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
ทีมชนะเลิศรางวัล Popular Vote เงินรางวัล จำนวัล 5,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ popular Vote และเกียรติบัตรร่วมแข่งขันประกวดผลงาน
หมายเหตุ ทีมที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

ติดต่อสอบถาม

บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
383 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร 10600 ประเทศไทย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 0-2861-4820 ต่อ 5510
E-mail : info@wealthmagik.com หรือ : Thachasorn.kumi@wealthmagik.com
www.facebook.com/SoftwarePark.WealthMagik.Animation.Award

————————
หากใครมีงานประกวดหรืออะไรก็ตามที่เข้าคอนเซป อยากให้เราช่วยประกาศก็จัดส่งมาที่แชทเพจได้นะจ้า วันนี้ลาไปก่อน สัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่จ้า

Shares