การประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม.

261

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

จุดเด่นของการประกวดครั้งนี้ คือ มีหลายรางวัล รวมๆ ทั้งหมด 10 รางวัล น้องๆ ชั้นประถมจนถึงบุคคลทั่วไปสามารถส่งประกวดได้

วัตถุประสงค์

-เพื่อสร้างจิตสำนึก การรับรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการลดและคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle)
-เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ที่เข้าถึงประชาชน

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

ออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะกทม. ขนาด 2 ตัน
นักเรียนระดับประถมศึกษา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะกทม. ขนาด 5 ตัน
นิสิตนักศึกษา
ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดการออกแบบผลงาน

การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะ กทม. ขนาด 2 ตัน
ขนาดการออกแบบ กว้าง 1.999 เมตร ยาว 2.428 เมตร สูง 1.495 เมตร จำนวน 2 ด้าน

การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะ กทม. ขนาด 5 ตัน
ขนาดการออกแบบ กว้าง 2.615 เมตร ยาว 2.923 เมตร สูง 1.745 เมตร จำนวน 2 ด้าน

ระยะเวลาการประกวด

เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564 โดยดาวน์โหลดใบสมัครและแบบ Template สำหรับการออกแบบ ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th หรือ www.bangkok.go.th/environmentbma หรือสแกน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร

ประกาศผลการประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th www.bangkok.go.th/environmentbma หรือเฟสบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
เปิดให้ประชาชนโหวตภาพผลงานที่ชื่นชอบเพื่อคัดเลือกรางวัลพิเศษ Popular Vote ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2564
ปิดรับการโหวต วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.00 น.

รางวัลการประกวด

การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะ กทม. ขนาด 2 ตัน
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะ กทม. ขนาด 5 ตัน
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลพิเศษ Popular Vote
รถเก็บขยะ ขนาด 2 ตัน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รถเก็บขยะ ขนาด 5 ตัน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากกรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานบริการวิชาการ สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี แขวงรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2203 2936-7
คุณวรางค์ น้อยสุขเสริม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 2936-7 และ 061 995 3444
คุณชาญศักดิ์ คชานุบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 2936-7 และ 085 153 3946
คุณรภีร์ลักษณ์ กิจฉวีธนกุล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 2936-7 และ 092-278-7109

————————

หากใครมีงานประกวดหรืออะไรก็ตามที่เข้าคอนเซป อยากให้เราช่วยประกาศก็จัดส่งมาที่แชทเพจได้นะจ้า พุธนี้ลาไปก่อน พุธหน้ามาเจอกันใหม่จ้า

Shares